writing-1149962_1280

1. Ankieta osobowa (podanie – oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej ERK.

2. Oryginał albo odpis świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo. Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 szt.

4. Ksero paszportu (oryginał do wglądu).

5. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).

6. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

7. Certyfikat znajomości języka polskiego.

Osoby nie posiadające żadnego certyfikatu, poświadczającego znajomość języka polskiego, są zobowiązane przystąpić do egzaminu (test oraz rozmowa kwalifikacyjna) z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego – zgłoszenie na egzamin do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK lub przedstawić inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, który zostanie poddany weryfikacji przez ww. komisję. Pisemną deklarację uczestnictwa w egzaminie należy złożyć przynajmniej jeden dzień przed terminem egzaminu.

8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim – w przypadku podejmowania studiów w języku angielskim.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty uzyskane za granicą w szkole ponadpodstawowej potwierdzające, iż językiem wykładowym był język angielski.

9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne, w przypadku wniosku o rozłożenie opłaty za studia na raty, składają stosowne oświadczenie o liczbie rat, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunki: Wychowanie fizyczne, Biologia, Biotechnologia, Mikrobiologia, Biologiczne Podstawy Kryminalistyki, Przyroda, Ochrona środowiska, Genetyka i biologia eksperymentalna, Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, Fizyka, Turystyka i Rekreacja wymagane jest orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku lub specjalności studiów (honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński – druk do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK).

11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów Wychowanie fizyczne zobowiązani są dostarczyć kartę pływacką lub zaświadczenie informujące o umiejętności pływania wystawione przez ratowników WOPR.

14. W ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego należy przedstawić we właściwym dziekanacie kserokopię wizy lub karty pobytu (wraz z kserokopią decyzji wojewody) albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

Od kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym za granicą ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, poza ww. dokumentów wymagane jest:

16. Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,