writing-1149962_1280

1. Ankieta osobowa (podanie – oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej ERK.

2. Oryginał albo odpis świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo poświadczenie w formie legalizacji lub apostille*. Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

* Obowiązek legalizacji lub apostille dotyczy osób, które zobowiązane są uzyskać Decyzję Kuratora Oświaty o uznaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej za dokument potwierdzający w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w przypadku braku uznawalności z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych lub zaświadczenie o nostryfikacji sprzed 31 marca 2015r.

3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły.

4. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 3 szt.

5. Ksero paszportu (oryginał do wglądu).

6. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).

7. Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.

8. Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

9. Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim (dla osób ze świadectwem dojrzałości, dyplomem zagranicznym).

Osoby nie posiadające wyżej wymienionych dokumentów, poświadczających znajomość języka polskiego, są zobowiązane przystąpić do egzaminu (test oraz rozmowa kwalifikacyjna) z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego – zgłoszenie na egzamin do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK lub przedstawić inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, który zostanie poddany weryfikacji przez ww. komisję. Pisemną deklarację uczestnictwa w egzaminie należy złożyć przynajmniej jeden dzień przed terminem egzaminu.

10. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim – w przypadku podejmowania studiów w języku angielskim.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty uzyskane za granicą w szkole ponadpodstawowej potwierdzające, iż językiem wykładowym był język angielski.

11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne, w przypadku wniosku o rozłożenie opłaty za studia na raty, składają stosowne oświadczenie o liczbie rat, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,

12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunki: Wychowanie fizyczne, Biologia, Biotechnologia, Mikrobiologia, Biologiczne Podstawy Kryminalistyki, Przyroda, Ochrona środowiska, Genetyka i biologia eksperymentalna, Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego, Fizyka, Turystyka i Rekreacja, specjalność: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki, Turystyka i Rekreacja, specjalność: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji wymagane jest orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku lub specjalności studiów (honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński – druk do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK).

13. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów Wychowanie fizyczne zobowiązani są dostarczyć kartę pływacką lub zaświadczenie informujące o umiejętności pływania wystawione przez ratowników WOPR.

14. W ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego należy przedstawić we właściwym dziekanacie kserokopię wizy lub karty pobytu (wraz z kserokopią decyzji wojewody) albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

Od kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym za granicą ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, poza ww. dokumentów wymagane jest:

16. Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,

17. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą – w przypadku gdy dokument nie spełnia wymagań art. 191a ust. 1- 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 ze zm.).

Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki w przypadku braku uznawalności na mocy umów międzynarodowych – informacja:

http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html.