writing-1149962_1280

UWAGA: W roku akademickim 2022/2023 komplet wymaganych dokumentów zaczytujemy na osobistym koncie w systemie ERK.

 

Wobec kandydatów na studia w Uniwersytecie Szczecińskim na rok akademicki 2022/2023, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli uczniami szkół działających na terytorium Ukrainy, a nie posiadają wyników egzaminów końcowych i nie przystąpili do egzaminu ZNO, dokumentem uprawniającym do aplikowania na studia w US jest świadectwo o pełnym wyksztalceniu średnim wraz z załącznikiem do świadectwaW przypadku konieczności rankingowania kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa, w ramach przyjętych limitów miejsc na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, brane są pod uwagę wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej jako poziom podstawowy, albo wyniki testu NMT przeprowadzonego w 2022 roku, jeśli są dla kandydata korzystniejsze w prowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Ankieta osobowa (podanie – oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej ERK, ankietę należy wydrukować, podpisać, następnie zeskanować i zaczytać w systemie ERK.

Oryginał albo odpis świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo. Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Decyzja Kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego za granicą za uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (tylko wybrane kraje, skontaktuj się z Komisją rekrutacyjną)

Świadectwo uzyskane za granicą, które musi zostać uznane za uprawniające do podjęcia studiów wyższych w polsce powinno być dodatkowo opatrzone legalizacją lub apostille.

Uczelnia może wymagać zaświadczenia z Twojej szkoły lub innej instytucji edukacyjnej potwierdzającego, że Twoje świadectwo uprawnia do podjęcia studiów w państwie wydania dokumentu

Zdjęcie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, ponadto podczas składania kompletu dokumentów w wersji papierowej po rozpoczęciu roku akademickiego 1 szt.

Ksero (oryginał) paszportu do wglądu.

Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).

Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim albo zaświadczenia poświadczającego znajomość języka polskiego wydanego przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego albo innego certyfikatu uznanego przez tę komisję (wymagany poziom minimum B2) – wymagane dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języku polski.

Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim – w przypadku podejmowania studiów w języku angielskim.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty uzyskane za granicą w szkole ponadpodstawowej potwierdzające, iż językiem wykładowym był język angielski.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne, w przypadku wniosku o rozłożenie opłaty za studia na raty, składają stosowne oświadczenie o liczbie rat, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunki: Wychowanie fizyczne, Biologia, Biotechnologia, Mikrobiologia, Genetyka i biologia eksperymentalna, Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego, Fizyka, Diagnostyka sportowa, Hydrobiology, Biologiczne podstawy kryminalistyki, Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego wymagane jest orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku lub specjalności studiów (honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński – druk do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów Wychowanie fizyczne zobowiązani są dostarczyć kartę pływacką lub zaświadczenie informujące o umiejętności pływania wystawione przez ratowników WOPR.

W ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego należy przedstawić we właściwym dziekanacie kserokopię wizy lub karty pobytu (wraz z kserokopią decyzji wojewody) albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

Od kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym za granicą ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, poza ww. dokumentów wymagane jest:

Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (jeśli został wydany za granicą – musi być wydany przez uznaną szkołę wyższą, który nadaje w Polsce uprawnienia do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia)

Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* dyplomu i suplementu do dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. Dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,

 

Po rozpoczęciu roku akademickiego, w pierwszym możliwym terminie kandydaci przedkładają w Dziale Obsługi Studenta oryginały  wymaganych dokumentów wraz ze zdjęciami celem potwierdzenia ich  zgodności z oryginałem.