book-912727_640

Kierunki studiów prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2022/2023:

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Economics and IT Applications 

Global Communication

Hydrobiology

– Business Management

– Social Sciences

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

– International Economics

Public management

Kandydaci na studia mogą podejmować kształcenie w języku angielskim jeżeli posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, wydanego przez instytucje określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej – certyfikat z listy: Certificate.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również:

  1. świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty uzyskane za granicą w szkole ponadpodstawowej potwierdzające, że językiem wykładowym był język angielski;
  2. dyplom studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej;
  3. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) bądź Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate) – w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
  4. dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka angielskiego w Rzeczypospolitej Polskiej albo dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień tłumacza przysięgłego w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.
  5. wyniki zdanego egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w ramach tzw. nowej matury – wynik na poziomie co najmniej 60% (w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich).