book-912727_640

Kierunki studiów prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020:

Studia I stopnia (licencjackie)

Economics and IT applications 

Global communication

Studia II stopnia (magisterskie)

Public management

Kandydaci na studia mogą podejmować kształcenie w języku angielskim jeżeli posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – Certificate.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego są również:

  1. świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty uzyskane za granicą w szkole ponadpodstawowej potwierdzające,  iż językiem wykładowym był język angielski;
  2. dyplom studiów I stopnia w zakresie filologii angielskiej;
  3. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) bądź Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate) – w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
  4. dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka angielskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.