puzzle-210791_640

I. Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydana w kraju pochodzenia, lub zaświadczenie o prawie do tych świadczeń.

Wzór karty EKUZ – https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=pl

II. Obywatele UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) nie posiadający EKUZ czyli nie ubezpieczeni w kraju pochodzenia są uprawnieni do podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i wykupienia ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Nieposiadanie karty EKUZ przez osoby zainteresowane, nie oznacza automatycznie, że osoby te nie są ubezpieczone w innym niż Polska państwie UE/EFTA, ponieważ osoby te mogły nie wystąpić przed wyjazdem do Polski o wydanie karty EKUZ.

III. Osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA, która posiada potwierdzenie o polskim pochodzeniu w rozumieniu przepisów o repatriacji (Karta Polaka, decyzję konsula w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia) oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, może ubiegać się o pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię (uczelnia odprowadza wówczas składkę do NFZ).

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Szczeciński jest możliwe wyłączne na wniosek studenta Uniwersytetu Szczecińskiego o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ oraz po podpisaniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Student musi zgłosić się do właściwego dla danego kierunku Dziekanatu.

Student, ubezpieczony w NFZ przez Uniwersytet Szczeciński, który został skreślony z listy studentów, zrezygnował ze studiów bądź ukończył studia, jest zobowiązany zgłosić się do właściwego dziekanatu i podpisać Oświadczenie o rezygnacji.

IV. Osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA, która nie jest uznana za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, jest uprawniona do:

a).podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (ul Arkońska 45) i samodzielnego wykupienia ubezpieczenia ZUS ZZA w cenie około 55,80 zł/miesięcznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ul. Matejki 22).

NFZ w Szczecinie: Szczecin, ul Arkońska 45, tel. 091 425-10-101 (Telefoniczna Informacja Pacjenta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu pod numerem: 800 190 590 ) (dojazd tramwajem nr 3 lub 10 ) – http://www.nfz-szczecin.pl/

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie jest umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

b).wykupienia pakietu ubezpieczeń KL+NNW (od Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych wypadków) w firmach ubezpieczeniowych w krajach pochodzenia. Dowód zakupu ubezpieczenia wraz z numerem umowy (polisy) należy przedstawić przy korzystaniu ze świadczeń lekarskich. Zależnie od umowy osoby posiadające ubezpieczenie mogą zostać zwolnione z opłat za świadczenia lub ubiegać się o zwrot kosztów po powrocie do własnego kraju. Brak dowodu ubezpieczenia zobowiązuje pacjenta do pokrycia kosztów świadczeń lekarskich.

Ubezpieczenie musi obejmować cały okres studiów w Polsce (a nie np. 90 dni w ciągu roku). Studenci nieposiadający ubezpieczenia zdrowotnego w okresie kształcenia będą pokrywać koszty leczenia na terytorium Polski we własnym zakresie.

 

Studenci US, posiadający dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego, mogą być przyjmowani w przychodniach US:

  1. Bohaterów Warszawy 75, tel. 091 444-28-70
  2. Wojska Polskiego 97, tel. 091 422-12-87 / 091 885-48-20