puzzle-210791_640

I. Z państw Unii Europejskiej

Z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) mogą korzystać osoby, które posiadają:

1. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ)

2. aktualny paszport lub inny dokument, stwierdzający tożsamość osoby

3. aktualną legitymację studencką

Osoby, które nie przedstawią jednego z wyżej wymienionego dokumentu będą zobowiązane do pokrycia kosztów świadczenia medycznego.

( więcej informacji w języku angielskim www.nfz.gov.pl/ue )

Obywatele UE nie posiadający EKUZ czyli nie ubezpieczeni w kraju pochodzenia są uprawnieni do podpisania umowy z NFZ i wykupienia ubezpieczenia (ZUS ZZA) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Matejki 22. Jednak w tym przypadku muszą oni okazać formularz E104 wydany w kraju pochodzenia, informujący do kiedy dana osoba była tam ubezpieczona i że już ubezpieczona nie jest.

W celu podpisania ww. umowy z NFZ student jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

1. zaświadczenie z uczelni o studiowaniu

2. legitymacja studencka

3. paszport lub inny dokument poświadczający tożsamość osoby

4. zaświadczenie o zameldowaniu

5. nr PESEL – jeśli przebywa w Polsce powyżej 3 miesięcy

II. Z państw spoza Unii Europejskiej

Pakiet ubezpieczeń KL+NNW (od Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych wypadków) te osoby wykupują w firmach ubezpieczeniowych lub biurach podróży w krajach pochodzenia. Dowód zakupu ubezpieczenia wraz z numerem umowy należy przedstawić przy korzystaniu ze świadczeń lekarskich. Zależnie od umowy osoby posiadające ubezpieczenie mogą zostać zwolnione z opłat za świadczenia lub ubiegać się o zwrot kosztów po powrocie do własnego kraju. Brak dowodu ubezpieczenia zobowiązuje pacjenta do pokrycia kosztów świadczeń lekarskich.

Osoby pochodzące spoza UE i odbywające studia w Polsce są uprawnione do podpisania umowy z NFZ i wykupienia ubezpieczenia (ZUS ZZA) w cenie 46.80 zł./miesięcznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Matejki 22.

W celu podpisania ww. umowy z NFZ student jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie z uczelni o studiowaniu ( legitymacja studencka).

2. Paszport lub inny dokument poświadczający tożsamość.

3. Zaświadczenie o zameldowaniu.

Słuchacze studiów doktoranckich nie są uprawnieni do podpisania umowy z NFZ na wyżej wymienionych warunkach. Powinni oni wykupić ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej w kraju pochodzenia lub w Polsce.

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka, zezwoleniem na stały pobyt, osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji mogą ubiegać się o pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię ( uczelnia odprowadza wówczas składkę do NFZ). Cudzoziemiec składa zaświadczenie o pochodzeniu polskim, które wystawia polska placówka dyplomatyczna w kraju zamieszkania.