horizontal-946001_1280

1. Cudzoziemcy niewymienieni w cz. II podejmują i odbywają studia oraz inne formy kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Są to głównie obywatele państw trzecich, a także osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywatele państw członkowskich UE, EFTA-EOG i Szwajcarii, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych.

Mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

– na zasadach odpłatności (opłaty za studia dla cudzoziemców określa zarządzenie Rektora uczelni………….

– jako stypendyści strony polskiej (cudzoziemcy pochodzenia polskiego, ubiegający się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego powinni zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej, właściwej dla miejsca zamieszkania, w celu uzyskania szczegółowych);

Pozostali cudzoziemcy, ubiegający się o stypendium RP, powinni skontaktować się bezpośrednio z Biurem Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej, ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa tel. +48 22 826-74-34 w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących podjęcia studiów;

– bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych;

– jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

– jako stypendyści uczelni.