horizontal-946001_1280

1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

– cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

– cudzoziemcy, posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

– cudzoziemcy, korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym (EOG), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

– cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością , o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1, pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (dz. U. poz. 1650);

– cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;

– obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

Posiadacze ważnej Karty Polaka maja prawo podejmować studia wyższe, studia doktoranckie lub inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i procesach rozwojowych na zasadach obywateli polskich albo z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich.

2. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4 art. 43 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich).

Cudzoziemcy wymienieni w pkt 1 i 2 przyjmowani są na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Oznacza to, że w przypadku, gdy przyjmowanie kandydatów na dany kierunek studiów odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego i dodatkowego egzaminu wstępnego – osoby te mają obowiązek przystąpić do organizowanego przez uczelnie postępowania kwalifikacyjnego.

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.